YouTube Playlists

ชุดวิดิโอทบทวนความรู้ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการอบรมความรู้ในการพัฒนาสื่อรูปแบบต่างๆ

E-Book Library

คลังหนังสือคู่มือ เอกสารประกอบ ออนไลน์ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Free Resources

คลังแหล่งทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามเงื่อนไขของแต่ละเว็บ)

 

Teach.in.th. All Rights Reserved.

Free Joomla templates by L.THEME