an image

ผู้สอน     สุกานดา จงเสริมตระกูล

E-mail    sukandajong@gmail.com

ประวัติการทำงาน

2556 - 2557 อาจารย์พิเศษ สอนการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Joomla วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555 - 2556 ผู้ช่วยสอนประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550 - 2555 ครูฝ่ายมัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา


2557- ปัจจุบัน ศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 จบการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550 จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เอกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์การศึกษา สาขาวิชามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย