สอนการใช้งานโปรแกรม Powerpoint 2010 สำหรับครูผู้เริ่มต้นใช้งาน เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ตอบสนองกับเทคโนโลยีในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้สอนการใช้งานโปรแกรม Powerpoint 2010 สำหรับผู้เริ่มต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นครูที่ต้องการผลิตสื่อการเรียนการสอนใช้ในห้องเรียน ผู้สอนเริ่มสอนตั้งแต่วิธีการสืบค้นข้อมูล ไปจนถึงการสร้างสื่อการสอนในลักษณะงานนำเสนออย่างง่าย ตลอดจนการกำหนดลูกเล่นด้วยการตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวให้กับงานนำเสนอด้วย

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร 

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการสร้างสื่อการสอนด้วย Powerpoint
  • บทที่ 2 การใส่ลูกเล่นให้กับ Powerpoint

เข้าสู่บทเรียน