สอนการสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) สำหรับนิสิตจุฬาฯ บนระบบแบล็คบอร์ดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้สอนการสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) สำหรับนิสิตจุฬาฯ (จำเป็นต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของนิสิตจุฬาฯในการเข้าใช้งานเท่านั้น) บนระบบการจัดการเรียนการสอนแบล็คบอร์ดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเข้าใช้งานที่ http://blackboard.it.chula.ac.th 

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร 

  • บทที่ 1 การสร้าง Portfolios 
  • บทที่ 2 การแชร์ Portfolios 
  • บทที่ 3 การเขียน Artifacts แทรกรูปภาพและแทรกวิดิโอด้วย Mash up

เข้าสู่บทเรียน