สอนการออกแบบภาพโปสเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม Photoshop CS 5 สำหรับนิสิตครุศาสตร์ จุฬาฯ ในรายวิชา Ed Tech 

คำอธิบายบทเรียน

บทเรียนนี้เป็นบทเรียนประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนรายวิชา Ed Tech ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม Photoshop CS5  

ผู้สอน

สุกานดา จงเสริมตระกูล

 

หลักสูตร

  • บทที่ 1 การออกแบบโปสเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม Photoshop CS5

เข้าสู่บทเรียน