สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเคมีพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น โดยเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ Interactive books ที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้อ่านผ่านกิจกรรมต่างๆในหนังสือ เช่น การมีวิดีโอประกอบเนื้อหาที่สามารถกดเล่นจากในเล่ม หรือการทบทวนความรู้ด้วยแบบฝึกหัดที่ผู้อ่านสามารถทำการโต้ตอบกับตัวหนังสือได้ทันที โดยชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาเคมีชุดนี้ ประกอบด้วยหนังสือจำนวน 5 เล่ม ที่เผยแพร่ในรูปแบบของแอพพลิเคชัน ได้แก่ 

1. IPST Chemistry E-Book : Chemical Bond

"หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พันธะเคมี (Chemical Bond) เนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมี อธิบายและเปรียบเทียบการเกิดพันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ และพันธะโลหะ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของพันธะเคมีกับสมบัติบางประการของสาร อธิบายและเปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ มีตัวอย่างการนำสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน" (สสวท, 2015)

Price : ฟรี 

Download on iOS : https://itunes.apple.com/us/app/ipst-chemistry-e-book-chemical-bond/id1027851577?mt=8

Download on Android : ไม่มี

 

2. IPST Chemistry E-Book : Chemical Reaction

"หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ปฎิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) เนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบและยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ระบุสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์และสถานะของสารจากสมการเคมี การใช้ประโยชน์จากปฎิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน อธิบายปัจจัยที่ทำให้ปฎิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้า อธิบายและยกตัวอย่างปฎิกิริยาเคมีที่ให้พลังงานและการนำพลังงานไปใช้ประโยชน์" (สสวท, 2015)

Price : ฟรี 

Download on iOS : https://itunes.apple.com/us/app/ipst-chemistry-e-book-chemical-reaction/id1027856050?mt=8

Download on Android : ไม่มี

 

3. IPST Chemistry E-Book : Periodic Table

"หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ตารางธาตุ (Periodic Table) เนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ และวิเคราะห์แนวโน้มสมบัติความเป็นโลหะของธาตุตามตารางธาตุ ยกตัวอย่างการนำธาตุบางชนิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมตามสมบัติของธาตุนั้น อธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสีและยกตัวอย่างประโยชน์และโทษของธาตุกัมมันตรังสีบางชนิด เปรียบเทียบปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชันกับฟิวชัน และยกตัวอย่างการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม" (สสวท, 2015)

Price : ฟรี 

Download on iOS : https://itunes.apple.com/us/app/ipst-chemistry-e-book-periodic-table/id1027846900?mt=8

Download on Android : ไม่มี

 

4. IPST Chemistry E-Book : Polymer

"หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พอลิเมอร์ (Polymer) เกี่ยวกับความหมายของมอนอเมอร์และพอลิเมอร์ จำแนกประเภทพอลิเมอร์โดยใช้แหล่งกำเนิด โครงสร้างและองค์ประกอบเป็นเกณฑ์ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์ เปรียบเทียบสมบัติของเทอร์มอพลาสติกและพลาสติกเทอร์มอเซต จำแนกประเภทพลาสติกที่นำมารีไซเคิล อธิบายและยกตัวอย่างการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการแก้ไข" (สสวท, 2015)

Price : ฟรี 

Download on iOS : https://itunes.apple.com/us/app/ipst-chemistry-e-book-polymer/id1027859195?mt=8

Download on Android : ไม่มี

 

5. IPST Chemistry E-Book : Atomic Structure

"หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โครงสร้างอะตอม (Atomic Structure) เนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมของธาตุ มีการระบุชนิดและสมบัติของอนุภาคมูลฐานในอะตอมของธาตุ อธิบายความหมายเลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป เขียนและแปลความหมายของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ อธิบายความสำคัญของการศึกษาโครงสร้างอะตอม" (สสวท, 2015)

Price : ฟรี 

Download on iOS : https://itunes.apple.com/us/app/ipst-chemistry-e-book-atomic-structure/id1027839723?mt=8

Download on Android : ไม่มี

 

ข้อมูลและรูปภาพจาก https://itunes.apple.com

 

 

Tags: education apps,, แอพพลิเคชันเพื่อการศึกษา