Web Design by Teach.in.th

 • 2558    
                  
  • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 • 2557
  • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ CU-iNET : Innovative Educational Technology Research and Development Center 

 

 • 2556
  • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

  • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์​ CUEDOER.com ของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 • 2555
  • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ