Classtools [เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน / Classroom management]

[*** เครื่องมือแนะนำ โดย Coach ***] 

Image Marker [สร้างภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์ / Interactive Image]

[*** เครื่องมือแนะนำ โดย Coach ***]

Poll Everywhere [แบบสำรวจออนไลน์ / Online survey]

[*** เครื่องมือแนะนำ โดย Coach ***]

Classtools [เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน / Classroom management]

[*** เครื่องมือแนะนำ โดย Coach ***] 

AWWAPP [กระดานดำออนไลน์ / Online whiteboard]

[*** เครื่องมือแนะนำ โดย Coach ***]

Flippity [เครื่องมือสร้างเกมส์ บัตรคำ กิจกรรมในห้องเรียน / Games Flashcard maker]

[*** เครื่องมือแนะนำ โดย Coach ***]

Tools for educators [สร้างแบบฝึกหัด เกมส์ ใบงาน / Worksheet games creator]

[*** เครื่องมือแนะนำ โดย Coach ***]

KAPWING [สร้างภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อวิดีโอออนไลน์ / Gif maker , Online video editor]

[*** เครื่องมือแนะนำ โดย Coach ***]

TinyCards [สร้างบัตรคำออนไลน์ / Online flashcard]

[*** เครื่องมือแนะนำ โดย Coach ***]