แนะนำให้อ่าน : "การนําเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ใช้ ubiquitous – learning เป็นเครื่องมือการเรียนรู้"

   มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) ได้นำเสนอ "รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาอีเลิร์นนิงสำหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย : การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ใช้ ubiquitous – learning เป็นเครื่องมือการเรียนรู้" โดยในเล่มรายงานนอกจากจะนำเสนอผลการวิจัยในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังมีการรวบรวมวรรณกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลายประเด็น เช่น ความหมายและลักษณะของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สัดส่วนของการออนไลน์และการเรียนแบบพบหน้า หรือรูปแบบการสอนและกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพและเข้าใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในห้องเรียนของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

ลิงค์รายงานวิจัย http://www.educ.su.ac.th/images/research/57/04.pdf

 

ในการเข้าร่วม Teachers' hub และขอรับคำปรึกษาโครงการสอนจากที่ปรึกษา ผู้เข้ารับการปรึกษาจะต้องสร้างไซต์ส่วนตัวตามไซต์แม่แบบ https://sites.google.com/view/sukandaj 

โดยมีโครงสร้างของไซต์ส่วนตัวดังนี้ 

1. Home แสดงปุ่มเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ

2. Education tools แสดงรีวิวเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษาที่สนใจ

3. Project แสดงเอกสารโครงการสอนที่ขอรับการปรึกษา สื่อ และหลักฐานประกอบ

4. Profile แสดงประวัติโดยย่อและความเชี่ยวชาญ

วิดีโอ เรื่อง "ASSURE model" นำเสนอโดย รศ.ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง เกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ตามกระบวนการ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 

Analyze learner characteristics - การวิเคราะห์ผู้เรียน

State objective - การกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้

Select, modify, design media or materials - การเลือกใช้ ปรับปรุง ออกแบบสื่อ

Utilize media or materials - การนำสื่อไปใช้

Require learner response - การกำหนดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

Evaluate - การประเมินผล

โดยการศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการในรูปแบบ ASSURE จะช่วยให้ผู้สอนสามารถเลือกใช้ ปรับปรุง หรือออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียน วัตถุประสงค์ และบริบทแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

ความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนที่สำคัญกับ IT for Education

วิดีโอ เรื่อง ความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนที่สำคัญกับ IT for Education นี้ รศ. ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนรู้ 4 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส หรือการสร้างความรู้ (Constructivism) และทฤษฎีคอนเนคติวิส หรือ การเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) โดยแสดงความสอดคล้องกับเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย ซึ่งการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนรู้เหล่านี้กับเทคโนโลยีแต่ละยุคสมัย จะช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกใช้หรือพัฒนาสื่อโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม