นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา (Innovation and Technology in Vocational Education)

Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21|Cloud Technology Tools for 21st Century Learning

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information science)

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Innovation and Digital Technology for Education)

การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา (Design of Multimedia Courseware and Animation for Education)

การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล | Competency for teacher in digital age

ไอทีเพื่อการศึกษา (IT for Education)

การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์ (Online collaboration with Google Docs, Google Sheets and Google Slides)

เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital (Technology Enhanced Learning for Digital Era)

การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy)

หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites (Apply and Website Development Course with Google Sites)