โครงการสอน : 我没吃过饺子。(ฉันไม่เคยกินเกี๊ยว)

นำเสนอโดย นางสาวอุทัยวรรณ มะเส็ง (ดู PROFILE)